image_pdfimage_print
Bà Nguyễn Thanh Trâm
Title
Phó Giám đốc, Ban HC-NS
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
nt.tram@vision-associates.com
Bà Nguyễn Hậu Sinh
Title
Trưởng phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
nt.hang@vision-associates.com
Areas of expertises
Bà Lê Thị Thanh Trâm
Title
Phó phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
ltt.tram@vision-associates.com
Bà Phan Thị Thủy
Title
Phó phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pt.thuy@vision-associates.com
Areas of expertises
Ông Trần Ngọc Quang
Title
Trưởng phòng, Văn phòng SHTT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 393 40631
E-mail
tn.quang@vision-associates.com
Areas of expertises
Trở lại