image_pdfimage_print

D-F

Bà Nguyễn Nguyệt Dung
Title: Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nn.dzung@vision-associates.com
Bà Trịnh Ngọc Diệp
Title: Phó phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: tn.diep@vision-associates.com
Areas of expertises:
Bà Nguyễn Thùy Dương
Title: Nhân viên, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nt.duong@vision-associates.com
Areas of expertises:
Bà Nguyễn Ngọc Dung
Title: Nhân viên, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nn.dzungip@vision-associates.com
Areas of expertises:
Bà Lê Thị Kim Dung
Title: Cố vấn đặc biệt, Tư vấn Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ltk.dzung@vision-associates.com
Trở lại