image_pdfimage_print

Các Cộng Sự

Bà Nguyễn Thị Vân
Title: Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-28) 3823 6495
Fax.: (84-28) 3823 6496
E-mail: nt.van@vision-associates.com
Ông Nguyễn Bảo Ngọc
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nb.ngoc@vision-associates.com
Ông Phạm Minh Long
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pm.long@vision-associates.com
Bà Phạm Thị Cúc
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pt.cuc@vision-associates.com
Trở lại