image_pdfimage_print
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Title
Tổng Giám đốc
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pnx.bac@vision-associates.com
Bà Lê Quỳnh Anh
Title
Giám đốc Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
lq.anh@vision-associates.com
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bình
Title
Giám đốc, Ban TC-KT
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pnx.binh@vision-associates.com
Ông Lê Tuấn Anh
Title
Luật sư thành viên
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
lt.anh@vision-associates.com
Bà Phạm Thị Cúc
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pt.cuc@vision-associates.com
Trở lại