image_pdfimage_print
Bà Nguyễn Thanh Trâm
Title
Phó Giám đốc, Ban HC-NS
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
nt.tram@vision-associates.com
Ông Lê Tuấn Anh
Title
Luật sư thành viên
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
lt.anh@vision-associates.com
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
Title
Luật sư thành viên
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
ntt.xuan@vision-associates.com
Ông Lê Nguyễn Anh Vũ
Title
Giám đốc, VP TP. HCM
Tel.
(84-28) 3823 6495
Fax.
(84-28) 3823 6496
E-mail
lna.vu@vision-associates.com
Ông Phạm Minh Long
Title
Trưởng phòng, Văn phòng Luật
Tel.
(84-24) 3934 0629
Fax.
(84-24) 3934 0631
E-mail
pm.long@vision-associates.com
Trở lại