image_pdfimage_print

Bản quyền

Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Title: Phó Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.ha1@vision-associates.com
Bà Nguyễn Thị Vân
Title: Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-28) 3823 6495
Fax.: (84-28) 3823 6496
E-mail: nt.van@vision-associates.com
Ông Nguyễn Vũ Nam
Title: Trưởng phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nv.nam@vision-associates.com
Bà Trần Minh Liên
Title: Phó phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: tm.lien@vision-associates.com
Trở lại