Điều kiện và thủ tục thực hiện những biện pháp hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp và người lao động để đối phó với đại dịch Covid-19

Điều kiện và thủ tục thực hiện những biện pháp hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp và người lao động để đối phó với đại dịch Covid-19

On

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 (“Quyết định 15”), quy định chi tiết về điều kiện và thủ tục để người lao động và doanh nghiệp/người sử dụng lao động nhận các chính sách hỗ…

Trở lại