image_pdfimage_print

Bất kỳ việc sử dụng trang web này cũng như bất kỳ thông tin nào trong trang web này đều phải tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây:

1.    Quyền sở hữu

Trang web này, có địa chỉ tại www.vision-associates.com, là do Vision & Associates sở hữu và quản lý.

2.    Chấp nhận điều khoản sử dụng

Việc quý vị truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc quý vị đã đồng ý và tuân thủ các điều kiện sử dụng được nêu tại đây, và trong các phần khác của trang web, nếu có, có thể được chúng tôi sửa đổi tại từng thời điểm.

3.    Quyền tác giả

Việc bảo hộ các nội dung của trang web này, bao gồm tất cả các thông tin dưới định dạng chữ, hình ảnh, đồ thị hay dưới các hình thức khác, được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4.     Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin và ý kiến được nêu trong trang web này chỉ dành cho mục đích để tham khảo, chứ không nhằm cung cấp các tư vấn hay ý kiến pháp lý hay chuyên môn, cũng như không dùng để làm căn cứ hay để sử dụng như là các ý kiến tư vấn cụ thể cho các vụ việc cụ thể. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ thông tin hay ý kiến nào được nêu trong trang web này. Vì vậy, đề nghị quý vị liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu tư vấn cụ thể nào.

Một số phần trong trang web này được kết nối với một số trang web khác, và ngược lại. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào được nêu trong các trang web khác đó.

5.    Luật áp dụng

Điều khoản sử dụng này được hiểu và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Trở lại
error: Content is protected !!