Dự Án Hỗ Trợ Kỹ Thuật
image_pdfimage_print
Nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này:“[…].”

Asialaw Profiles 2016/2017

“Vision & Associates là một công ty luật Việt Nam độc lập nằm trong danh sách dẫn đầu thị trường tư vấn pháp lý. Công ty đã tham gia vào nhiều dự án giao thông, năng lượng và viễn thông lớn.”

International Finance Law Review 1000 2016/2017

Nhiều ý kiến cho rằng trong những năm gần đây, hỗ trợ kỹ thuật đóng vai trò quan trọng tại Việt Nam, giúp Việt Nam thiết kế và thực hiện các chính sách kinh tế tốt hơn, bằng cách củng cố năng lực và kỹ năng trong các tổ chức như Ban Chỉ đạo Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chính phủ khác, thậm chí là các doanh nghiệp trong một số ngành cụ thể. Nhận thấy nhu cầu cần tiếp nhận các kinh nghiệm và kiến thức quốc tế vào áp dụng tại thực tiễn tại Việt Nam, Vision & Associates đã chuẩn bị nguồn lực đầy đủ để có thể giải quyết các nhiệm vụ trên đây, theo cách thức phù hợp và thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam. Chúng tôi tự hào là một công ty tư vấn tốt nhất và được biết tới nhiều nhất tại Việt Nam trong việc tham gia sâu rộng trong nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật, trong nhiều ngành và lĩnh vực, do nhiều tổ chức tài trợ khác nhau tại Việt Nam. 

Đội ngũ

Chúng tôi có một nhóm các chuyên gia tư vấn kinh doanh và luật sư không chỉ có nền tảng kiến thức pháp lý tốt mà còn hiểu biết về kinh doanh và cam kết gắn bó với lĩnh vực này. Chúng tôi cũng đã tham gia vào rất nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật trong nhiều ngành và lĩnh vực của các tổ chức tài trợ khác nhau tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rõ về các khái niệm quốc tế và cách thức áp dụng vào thực tiễn ở Việt Nam và điều chỉnh để các khái niệm này nhằm phát huy cao nhất các tác dụng của nó, trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam.

Dịch vụ của chúng tôi

Hợp tác cùng các công ty tư vấn đa quốc gia, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng trong các lĩnh vực sau:

  •  Xây dựng năng lực cho các cơ quan Chính phủ (bao gồm Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh);
  • Cải cách, phát triển, cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ con;
  • Hợp tác nhà nước – tư nhân (PPP) trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng (bao gồm cảng, giao thông vận tải, nước và điện);
  • Đẩy mạnh hoạt động thị trường vốn (bao gồm phát hành trái phiếu có bảo đảm, theo dõi giám sát thị tường chứng khoán, hệ thống giao dịch chứng khoán, liên kết giữa cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với niêm yết trên thị trường chứng khoán);
  • Tư vấn xây dựng mô hình quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng trong nước; và
  • Các sáng kiến hỗ trợ chương trình phát triển doanh nghiệp (tập trung chủ yếu vào khu vực tư nhân).

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm các tổ chức tài trợ quốc tế, có hoạt động tích cực tại Việt Nam như WB, ADB, DANIDA, DFID, GTZ, SIDA, USTDA, AusAid, JBIC, v.v.

Trở lại