Đăng Ký Chuyển Nhượng
image_pdfimage_print

Nội dung của Hợp đồng Chuyển nhượng (nội dung tối thiểu theo quy định pháp luật)

1. Tên và địa chỉ của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng;
2. Thông tin về đối tượng sở hữu trí tuệ được chuyển nhượng;
3. Giá chuyển nhượng và hình thức thanh toán;
4. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên;
5. Điều kiên sửa đổi và chấm dứt Hợp đồng;
6. Biện pháp giải quyết tranh chấp;
7. Thời điểm và địa điểm ký kết hợp đồng;
8. Chữ ký của đại diện hợp pháp của mỗi bên.

Tài liệu cần thiết cho việc ghi nhận Hợp đồng Chuyển nhượng

1. Hai (2) bản gốc hoặc hai (2) bản sao có xác nhận Hợp đồng Chuyển nhượng;
2. Bản gốc Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích/Kiểu dáng công nghiệp hoặc bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu;
3. Giấy ủy quyền do Bên chuyển nhượng hoặc Bên nhận chuyển nhượng xác lập.

Lưu ý

  • Hợp đồng Chuyển nhượng phải được ghi nhận tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) để có hiệu lực và có khả năng thực thi hợp pháp tại Việt Nam.
  • Nếu Hợp đồng được xác lập chỉ bằng tiếng Anh, người nộp đơn phải nộp bản dịch tiếng Việt của Hợp đồng. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng viên hoặc đại diện sở hữu trí tuệ của người nộp đơn xác nhận. Vision & Associates có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật và xác nhận bản dịch.
  • Mẫu Hợp đồng Chuyển nhượng bao gồm những điều khoản tối thiểu theo yêu cầu pháp luật sẽ được Vision & Associates cung cấp theo yêu cầu..
Trở lại
error: Content is protected !!