Sáng Chế – Giải Pháp Hữu Ích
image_pdfimage_print

1.1     Đơn nộp theo đường quốc gia

Thông tin
1.    Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của Người nộp đơn và Tác giả;
2.   Thông tin về quyền ưu tiên (nếu có), bao gồm số đơn, ngày nộp đơn và quốc gia đơn ưu tiên được nộp nhằm hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari;

Tài liệu

1.     Bản sao bản mô tả sáng chế bao gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, tóm tắt sáng chế và hình vẽ;
2.    Bản sao có xác nhận tài liêu ưu tiên (nếu có) nhằm hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari (thông tin về quyền ưu tiên được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, với điều kiện bản sao có xác nhận của tài liệu ưu tiên được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);
3.    Giấy ủy quyền cho Vision & Associates trong việc nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ (Bản fax Giấy ủy quyền được chấp nhận ở thời điểm nộp đơn, với điều kiện bản gốc Giấy ủy quyền được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn. Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hoặc hợp pháp hóa lãnh sự).

Lưu ý

Đơn sáng chế và các tài liệu kèm theo phải được trình bày bằng tiếng Việt. Trong trường hợp bản mô tả sáng chế không phải bằng tiếng Anh, đề nghị quý khách hàng gửi cho chúng tôi bản tiếng Anh của tài liệu này để chúng tôi tiến hành việc dịch thuật.

1.2     Đơn PCT (vào Pha Quốc gia tại Việt Nam)

Thông tin 

1.    Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của Người nộp đơn và Tác giả;
2.   Thông tin về quyền ưu tiên (nếu có), bao gồm số đơn, ngày nộp đơn và quốc gia đơn ưu tiên được nộp nhằm hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari;

Tài liệu

1.    Bản sao Công bố Đơn PCT, bao gồm Báo cáo Tra cứu Quốc tế và Báo cáo Xét nghiệm Sơ bộ Quốc tế (nếu có);
2.    Các sửa đổi; các ý kiến bằng văn bản về việc sửa đổi (nếu có) theo quy định tại Điều 19 và/hoặc Điều 34.2.b) of của Hiệp ước PCT và bản sao phần mô tả và yêu cầu bảo hộ sửa đổi;
3.    Hợp đồng Chuyển nhượng đã ký, nếu đơn PCT được chuyển nhượng cho người nộp đơn khác trong pha quốc tế/quốc gia và việc chuyển nhượng này chưa được Văn phòng Quốc tế ghi nhận (bản gốc của Hợp đồng chuyển nhượng phải được nộp trong vòng 34 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất của đơn PCT);
4     Giấy ủy quyền cho Vision & Associates trong việc nộp đơn sáng chế (bản gốc phải được nộp trong vòng 34 tháng kể từ ngày nộp đơn sớm nhất của đơn PCT . Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hoặc hợp pháp hóa lãnh sự).

Lưu ý

  • Thời hạn cho đơn PCT vào pha quốc gia tại Việt Nam là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất;
  • Đơn sáng chế và các tài liệu kèm theo phải được trình bày bằng tiếng Việt. Trong trường hợp công bố Đơn quốc tế PCT không phải bằng tiếng Anh, đề nghị quý khách hàng gửi cho chúng tôi bản tiếng Anh của tài liệu này để chúng tôi tiến hành việc dịch thuật.
Trở lại
error: Content is protected !!