image_pdfimage_print

Q-T

Bà Nguyễn Thanh Trâm
Title: Luật sư, Phó Giám đốc HC-NS
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nt.tram@vision-associates.com
Bà Nguyễn Hậu Sinh
Title: Trưởng phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nt.hang@vision-associates.com
Areas of expertises: , ,
Ông Nguyễn Vũ Quân
Title: Trưởng phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nv.quan@vision-associates.com
Bà Lê Thị Thanh Trâm
Title: Phó phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ltt.tram@vision-associates.com
Ông Trần Ngọc Quang
Title: Phó phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 393 40631
E-mail: tn.quang@vision-associates.com
Areas of expertises:
Trở lại