Các Thành Viên

Bà Lê Quỳnh Anh
Title: Giám đốc VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lq.anh@vision-associates.com
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bình
Title: Chuyên gia tư vấn, Giám đốc TC
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pnx.binh@vision-associates.com
Trở lại
error: Content is protected !!