image_pdfimage_print

K-M

Ông Phạm Minh Long
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pm.long@vision-associates.com
Ông Lê Văn Long
Title: Phó Giám đốc, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lv.long@vision-associates.com
Areas of expertises:
Bà Trần Minh Liên
Title: Phó phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: tm.lien@vision-associates.com
Bà Trần Thảo Linh
Title: Nhân viên, Ban HC-NS
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: tt.linh@vision-associates.com
Bà Nguyễn Ngọc Hà My
Title: Nhân viên, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nnh.my@vision-associates.com
Areas of expertises:
Trở lại