Các Cộng Sự

Bà Nguyễn Thị Vân
Giám đốc, VP SHTT
(84-28) 3823 6495
(84-28) 3823 6496
nt.van@vision-associates.com
Ông Nguyễn Bảo Ngọc
Trưởng phòng, VP Luật
(84-24) 3934 0629
(84-24) 3934 0631
nb.ngoc@vision-associates.com
Ông Phạm Minh Long
Trưởng phòng, VP Luật
(84-24) 3934 0629
(84-24) 3934 0631
pm.long@vision-associates.com
Bà Phạm Thị Cúc
Trưởng phòng, VP Luật
(84-24) 3934 0629
(84-24) 3934 0631
pt.cuc@vision-associates.com
Trở lại
error: Content is protected !!