image_pdfimage_print

Bất động sản

Bà Lê Quỳnh Anh
Title: Giám đốc VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lq.anh@vision-associates.com
Ông Nghiêm Việt Anh
Title: Trưởng phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nv.anh@vision-associates.com
Bà Lê Thị Thanh Trâm
Title: Phó phòng, VP Luật
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ltt.tram@vision-associates.com
Trở lại