image_pdfimage_print

Sáng chế

Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Title: Phó Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: ntt.ha1@vision-associates.com
Bà Nguyễn Hậu Sinh
Title: Trưởng phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nt.hang@vision-associates.com
Areas of expertises: , ,
Ông Nguyễn Vũ Nam
Title: Trưởng phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nv.nam@vision-associates.com
Ông Lê Văn Long
Title: Phó Giám đốc, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: lv.long@vision-associates.com
Areas of expertises:
Bà Nguyễn Hương Giang
Title: Phó GIám đốc, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nh.giang1@vision-associates.com
Areas of expertises:
Trở lại