image_pdfimage_print

Thực thi quyền SHTT

Bà Nguyễn Thị Vân
Title: Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-28) 3823 6495
Fax.: (84-28) 3823 6496
E-mail: nt.van@vision-associates.com
Ông Nguyễn Vũ Quân
Title: Trưởng phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: nv.quan@vision-associates.com
Bà Trần Minh Liên
Title: Phó phòng, VP SHTT
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: tm.lien@vision-associates.com
Ông Nguyễn Quang Huy
Title: Nhân viên, VP SHTT
Tel.: (84-4) 3934 0629
Fax.: (84-4) 3934 0631
E-mail: nq.huy@vision-associates.com
Areas of expertises:
Ông Nguyễn Châu Tân
Title: Nhân viên, VP SHTT
Tel.: (84-28) 3823 6495
Fax.: (84-28) 3823 6496
E-mail: nc.tan@vision-associates.com
Trở lại