Ngân hàng & Tài Chính

Bà Vũ Lan Hương
Luật sư, Phó Giám đốc TC
(84-24) 3934 0629
(84-24) 3934 0631
vl.huong@vision-associates.com
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
Luật sư thành viên
(84-24) 3934 0629
(84-24) 3934 0631
ntt.xuan@vision-associates.com
Bà Phạm Thị Cúc
Trưởng phòng, VP Luật
(84-24) 3934 0629
(84-24) 3934 0631
pt.cuc@vision-associates.com
Trở lại
error: Content is protected !!