Hướng Dẫn Mới Về Việc Góp Vốn, Mua Cổ Phần Của Tổ Chức Tín Dụng

Ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã ban hành Thông tư số 51/2018/TT-NHNN (“Thông tư 51”), quy định chi tiết các điều kiện, hình thức và thành phần hồ sơ, trình tự và thủ tục để các ngân hàng thương mại và công ty tài chính (sau đây gọi chung là “Tổ chức Tín dụng”) xin chấp thuận của NHNN về việc góp vốn hoặc mua cổ phần của họ trong các doanh nghiệp hoạt động trên một số lĩnh vực nhất định. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2019.

Dưới đây là một số quy định đáng chú ý của Thông tư 51:

1. Các giao dịch phải được NHNN chấp thuận:

Các giao dịch sau chỉ có thể thực hiện sau khi có được sự chấp thuận của NHNN:

(a) Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để: (i) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; bảo hiểm; quản lý nợ và khai thác tài sản; kiều hối; kinh doanh ngoại hối, vàng; dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng; (ii) Mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực cho thuê tài chính; bao thanh toán; tín dụng tiêu dùng; phát hành thẻ tín dụng;
(b) Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác ở trong nước hoạt động ngoài lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;
(c) Công ty tài chính góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản;
(d) Chuyển nợ thành vốn góp để xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại tại doanh nghiệp trong nước hoạt động ngoài lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng.

Tuy nhiên, xin lưu ý là:

(a) Thông tư 51 không áp dụng đối với việc ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để thành lập Tổ chức Tín dụng; và
(b) Theo Luật Tổ chức Tín dụng năm 2010, được sửa đổi năm 2017, công ty tài chính không được thành lập công ty con hoặc công ty liên kết của Tổ chức Tín dụng.

2. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của Tổ chức Tín dụng phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

(a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
(b) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
(c) Các hồ sơ được nộp phải là bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu; trong trường hợp Tổ chức Tín dụng nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính;
(d) Văn bản của Tổ chức Tín dụng đề nghị NHNN chấp thuận phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi là “người đại diện hợp pháp”) ký. Trường hợp ký theo ủy quyền, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổ chức Tín dụng có thể gửi hồ sơ cho NHNN bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Trình tự và thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng:

Tổ chức Tín dụng lập 02 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần gửi NHNN thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (“CQTTGSNH”). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, CQTTGSNH có văn bản yêu cầu Tổ chức Tín dụng bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, CQTTGSNH có văn bản kèm hồ sơ gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, bao gồm:

(a) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Tổ chức Tín dụng đặt trụ sở chính về việc đáp ứng các điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần của Tổ chức Tín dụng;
(b) Các đơn vị thuộc NHNN về việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp của tổ chức tín dụng (nếu cần thiết).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của CQTTGSNH, các cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản gửi CQTTGSNH về các nội dung được lấy ý kiến.

Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan có liên quan, CQTTGSNH thẩm định hồ sơ và trình Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp theo đề nghị của Tổ chức Tín dụng.

Tóm lại, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp của Tổ chức Tín dụng; trường hợp không chấp thuận, NHNN có văn bản nêu rõ lý do.

4. Hiệu lực văn bản chấp thuận của NHNN và thời hạn thực hiện:

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày NHNN ra văn bản chấp thuận, Tổ chức Tín dụng phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực và Tổ chức Tín dụng phải lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận mới.