Các Danh Hiệu 2017
image_pdfimage_print
• Danh hiệu “Hãng Luật của Năm 2017 tại Việt Nam về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ” cho Cộng Đồng Luật Sư Độc Lập và Luật Sư Doanh Nghiệp Asian-mena: Các Hãng Luật của Năm 2017;
• Danh hiệu “Chuyên Gia Luật Kinh Tế Quốc Tế của Năm tại Việt Nam” cho Các Giải Thưởng Pháp Lý Năm 2017 của AI do Acquisition International bình chọn;
• Danh hiệu “Hãng Luật Doanh Nghiệp của Năm tại Việt Nam – 2017” cho các Giải Thưởng Thường Niên năm 2017 do Global Law Experts bình chọn;
• Danh hiệu “Hãng Luật Tốt Nhất về Luật Kinh Tế Quốc Tế tại Việt Nam” cho các Giải Thưởng Thị Trường Đang Phát Triển Quốc Tế năm 2017 do Markets Monthly bình chọn;
• Danh hiệu “Nhà Tư Vấn Chuyên Nghiệp Tốt Nhất năm 2017- Việt Nam và Danh hiệu Xuất Sắc trong các Dịch Vụ Tài Chính – Việt Nam” cho các Giải Thưởng Kinh Doanh Xuất Sắc và danh hiệu một trong những “Nhà Tư Vấn Hàng Đầu của Năm tại Việt Nam” trong năm 2017 do tạp chí Acquisition International bình chọn;
• Danh hiệu “Hãng Luật của Năm về Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài tại Việt Nam” cho các Giải Thưởng Toàn Cầu năm 2017 do tạp chí M&A Today bình chọn;
• Danh hiệu “Hãng Luật về Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp của Năm tại Việt Nam” cho các Giải Thưởng Mua Bán & Sáp Nhập năm 2017 do tạp chí Corporate Livewire bình chọn;
• Danh hiệu “Hãng Luật Doanh Nghiệp của Năm tại Việt Nam” cho các Giải Thưởng Toàn Cầu năm 2017 do tạp chí Corporate Intl bình chọn;
• Danh hiệu “Nhà Tư Vấn Chuyên Nghiệp Tốt Nhất năm 2017 – Việt Nam và Danh hiệu Xuất Sắc trong các Dịch Vụ Tài Chính – Việt Nam” cho các Giải Thưởng Kinh Doanh Xuất Sắc do tạp chí Acquisition International bình chọn;
• Danh hiệu “Hãng Luật của Năm về Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài tại Việt Nam” cho các Giải Thưởng Toàn Cầu do tạp chí M&A Today bình chọn;
• Danh hiệu “Hãng Luật về Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp của Năm tại Việt Nam” cho các Giải Thưởng Mua Bán & Sáp Nhập năm 2017 do tạp chí Corporate Livewire bình chọn;
• Danh hiệu “Hãng Luật Doanh Nghiệp của Năm tại Việt Nam” cho các Giải Thưởng Toàn Cầu năm 2017 do tạp chí Corporate Intl bình chọn.

 The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firmsundefined

Trở lại